Ochrana dát

Ochrana dát

Za účelom plnenia zmluvy a vykonávania predzmluvných opatrení sa osobné údaje zmluvných partnerov zo zmlúv automaticky ďalej spracovávajú a uchovávajú. Bez týchto údajov Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H. & Co KG nemôže zmluvy uzatvoriť.

K poskytnutiu dát tretím osobám dochádza iba v prípade, pokiaľ je to nevyhnutné na účel realizácie platieb v rámci plnenia zmluvy, na splnenie daňových a iných právnych povinností, ako aj za účelom poskytnutia informácií o výrobe, spracovaní, uskladnení a spotrebe dodaných produktov zmluvným partnerom.

Všetky údaje zo zmluvného vzťahu sa budú uchovávať až do uplynutia zákonom stanovenej sedemročnej daňovej lehoty. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe zákonných ustanovení § 96, ods. 3 TKG, ako aj článku 6, ods. 1 písm. a (súhlas) a / alebo písm. b (nevyhnutné na splnenie zmluvy) GDPR.

Na základe písomnej žiadosti informuje Probstdorfer Saatzucht GmbH & Co KG žiadateľa kedykoľvek o uložených údajoch.

Ak spracované údaje nie sú správne, budú následne po písomnom upozornení zmluvných partnerov neodkladne opravené a dotknutá osoba alebo zmluvný partner bude o tom upovedomený.

Ak si už zmluvný partner spracovanie svojich údajov spoločnosťou Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H. & Co KG nepraje, môže nás o tom neodkladne písomne ​​informovať. Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H. & Co KG okamžite vymaže všetky údaje a informuje o tom dotknutú osobu alebo zmluvného partnera. Ak existujú závažné právne dôvody, ktoré bránia vymazaniu údajov, dotknutá osoba alebo zmluvný partner budú okamžite informovaní. Náš kontakt: Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H. & Co KG, 1011 Viedeň, Parkring, 12 alebo 2301 Groß-Enzersdorf, Probstdorf, fax: +43 2215 2219-550, e-mail: datenschutz@probstdorfer.at