História

História firmy Probstdorfer Saatzucht

Probstdorfer Saatzucht je rakúskou osivárskou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 1947 s cieľom šľachtenia rastlín kultúrnych druhov, výroby a obchodu s osivom.

So šľachtením sa však v Probstdorfe začalo už v medzivojnovom období, keď rodina Thavonatovcov prenajala svoje pozemky spoločnosti Süddeutsche Zucker AG. Prvé odrody sa objavili už na konci 20. rokov 20. storočia.

Po 2. svetovej vojne získal barón Thavonat svoje majetky späť a založil firmu „Probstdorfer Saatzucht“. K úspešnému šľachteniu v nasledujúcich rokoch prispela hlavne práca profesora Hermanna Hänsela (1918 – 2005), ktorý v čase svojej aktívnej šľachtiteľskej činnosti v rokoch 1951 až 1988 vyšľachtil okrem iných odrôd obilnín aj elitnú pšenicu CAPO (reg.1989), ktorá je našou hlavnou odrodou už celé desaťročia a ktorej genofond slúži ako základ pri šľachtení nových elitných pšeníc. Profesor Hänsel pôsobil v Probstdorfe aj ako dôchodca až do svojej smrti.

V roku 1963 sa vrámci rozšírenia závodu na výrobu osív začalo s výstavbou prvého sila, ktoré sa dnes používa na uskladnenie predzákladného osiva.

V roku 1970 prevzal firmu Probstdorfer Saatzucht podnikateľ Fritz Mauthner a nepretržite investoval do výrobných zariadení, skladov a mechanizmov. Neskôr rozšíril aktivity firmy pričlenením farmy Salmhof v Marcheggu pre množenie predzákladných osív a na zintenzívnenie šľachtiteľsých pokusov. Po jeho smrti v roku 1988 prevzali spoločnosť jeho dedičia a dodnes vedú všetci členovia rodiny firmu Probstdorfer Saatzucht ako rodinný podnik.

V roku 2000 založila firma Probstdorfer Saatzucht spolu s firmou Saatbau Linz dcérsku spoločnosť Saatzucht Donau s cieľom spoločného šľachtenia rastlín, čím sa šľachtiteľská lokalita rozšírila o novú oblasť Reichersberg/Inn v Hornom Rakúsku.

Zatiaľ, kým šľachtenie elitnej a tvrdej pšenice prebieha v Probstdorfe, hlavnou oblasťou šľachtenia dvojradového ozimného jačmeňa, kŕmnej pšenice a triticale sa stáva práve zrážkovo priaznivejšia oblasť Reichersberg-u. Lepšie sa tam darí aj repke a odrodám sóje, ktoré nielenže slúžia na bezprostredné zásobovanie potravinového reťazca bez GMO, ale prispievajú aj k uspokojeniu dopytu po obnoviteľných zdrojoch energie.

Vyšľachtené odrody sú potom rozdelené medzi firmy Probstdorfer Saatzucht a Saatbau Linz, ktoré ich umiestňujú na trh už nezávisle od seba.

Firma PROBSTDORFER SAATZUCHT je ako producent kvalitného osiva úspešná nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, najmä v strednej Európe.

lilienhof

Lilienhof

hänsel

Prof. Hermann Hänsel

Fritz Mauthner

podnikateľ Fritz Mauthner

luftbild

Probstdorfer Saatzucht 2013