Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKUPU A PREVZATIA TOVARU firmy Probstdorfer Saatzucht GmbH & CoKG

(Verzia október 2019)

1.  Všeobecné podmienky / ustanovenia/

 • Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, všetky zmluvy s dodávateľmi sa uzatvárajú výlučne na základe týchto „Všeobecných nákupných podmienok“ spoločnosti Probstdorfer Saatzucht GmbH & Co KG („PS“). Rozporné zmluvné podmienky dodávateľa nie sú pre PS záväzné, a to ani v prípade, že výslovne neodporujú “ Všeobecným obchodným podmienkam“ PS.
 • Prípadná neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto „Všeobecných nákupných podmienok“ nemá žiadny vplyv na ostatné ustanovenia. Namiesto prípadného neúčinného ustanovenia sa za dohodnuté pokladá to, čo je najbližšie tomu, čo je právom dovolené.
 • Rozporné všeobecné podmienky zmluvného partnera nebudú spoločnosťou PS akceptované, s výnimkou tých, ktorých platnosť bola výslovne odsúhlasená zo strany PS.

2. Zmluvné záväzky

 • Ponuky dodávateľa sú záväzné. Objednávka od PS musí byť vyhotovená písomne, aby nadobudla záväznosť.
 • Ak dôjde v písomnom dokumente dodávateľa k odchýlke od potvrdenia/ kontraktu PS, nebude táto zmena považovaná za akceptovanú dovtedy, kým PS túto odchýlku písomne nepotvrdí. Mlčanie PS týkajúce sa tejto odchýlky sa v žiadnom prípade nepovažuje za súhlas.

3. Plnenie zmluvy, znášanie nebezpečensva škody, meškanie, balenie

 • Miestom plnenia pre dodanie a platbu je miesto uvedené v objednávke PS. Preprava objednávky sa uskutočňuje na riziko a náklady dodávateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza pri prevzatí tovaru v mieste plnenia na PS. Potvrdenie o prevzatí tovaru (napr. na dodacom liste) nie je totožné s potvrdením o nezávadnosti tovaru.
 • Je potrebné dodržiavať dohodnuté dodacie lehoty. Čiastočné dodávky alebo predčasné dodávky sú povolené iba s písomným súhlasom spoločnosti PS. PS si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody z oneskoreného dodania, pokiaľ je to právne prípustné.
 • Dodávateľ musí informovať PS o hroziacom oneskorení dodávky okamžite po zistení tejto skutočnosti a s primeraným odôvodnením. V takom prípade je PS oprávnená požadovať dodanie v čo najskoršom možnom náhradnom termíne a náhradu škody spôsobenej oneskorením, alebo môže od zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu za nesplnenie.
 • Vypravenie zásielky tovaru vykonané alebo organizované dodávateľom treba uskutočniť spôsobom, ktorý je bežný v obchodnom styku (druh prepravy, obal). V prípade vzniknutej škody dodávateľ nahradí PS škody vzniknuté v dôsledku nesprávne vykonanej prepravy. Dodávateľ je povinný zaplatiť PS primerané odškodné za škody vzniknuté v dôsledku nesprávne vykonanej prepravy/ zásielky tovaru.
 • V prípade dodávky tovaru z nečlenského štátu EÚ musí dodávateľ bezplatne poskytnúť požadované certifikáty a protokoly o skúškach od príslušne akreditovaných inštitúcií. Dodávateľ musí zároveň odovzdať PS všetky doklady vyžadované podľa použitého právneho poriadku, alebo zmluvne požadované dokumenty včas /najneskôr v deň dodania/. Ak takéto certifikáty, protokoly o skúškach alebo dokumenty chýbajú, môže spoločnosť PS odmietnuť prevzatie alebo skladovať tovar osobitne na nebezpečensvo škody, účet a náklady dodávateľa, kým chýbajúce podklady nebudú dostupné.

4. Platobné podmienky

 • Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH, ale vrátane všetkých nákladov, ktoré dodávateľ nesie v súvislosti s plnením objednávky (najmä nákladov na dopravu, poplatkov za kontrolu, ciel, poistenia a iných odvodov a poplatkov).
 • Faktúry predložené spoločnosti PS musia zodpovedať platným právnym predpisom, obzvlášť so zreteľom na DPH, v opačnom prípade faktúra nenadobudne platnosť. Lehota pre platobné podmienky začína plynúť až dňom prijatia správne predloženej faktúry.
 • V prípade, že PS alebo iná spoločnosť skupiny Mauthner má neuhradené pohľadávky voči dodávateľovi, PS má právo ich vyrovnať, a to aj v prípade, že ešte nie sú splatné alebo existujú v inej mene.

5. Výhrada vlastníctva

 • Výhradu vlastníctva zo strany dodávateľov spoločnosť PS neuznáva.

6. Záruka, vady, zodpovednosť

 • Dodávateľ ručí za to, že dodaný tovar vykazuje vlastnosti, ktoré sa zvyčajne očakávajú a že zodpovedá všetkým právnym predpisom platným v mieste plnenia (najmä to, že neobsahuje žiadne GMO, škodlivé látky alebo kontamináciu).
 • Dodávateľ je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho dodania alebo chybného tovaru a musí zaplatiť PS primerané odškodné v prípade, ak tretia osoba vzniesla voči PS požiadavku na náhradu škody.
 • Dodávateľ musí okamžite informovať PS o všetkých (hroziacich) vadách tovaru. V prípade, že si dodávateľ túto povinnosť nesplní a spoločnosti PS tak v súlade v Rakúsku platnými ustanoveniami o úpravách nárokov z vád tovaru vznikne povinnosť náhrady škôd alebo nákladov voči kupujúcemu alebo tretej osobe, dodávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje nahradiť PS škodu v plnej výške vznikutých škôd a nákladov.
 • Každú dodávku je nutné ihneď po dodaní preveriť. Vady, ktoré je možné zisiť pri prevzatí tovaru, je nutné reklamovať v lehote 48 hodín od jeho prevzatia. Vady, ktoré sa stanú zjavné neskôr, musia byť reklamované písomne a s uvedením presnej špecifikácie do dvoch pracovných dní po ich zistení. Pri oprávnenej reklamácii má PS právo na vrátenie tovaru alebo na náhradu tovaru.

7. Oznámenia

 • Dodávateľ musí každú zmenu adresy bezodkladne písomne ​​oznámiť spoločnosti PS. V opačnom prípade sa všetky písomné oznámenia PS odoslané poštou pokladajú za doručené, za predpokladu, že boli odoslané na poslednú adresu, ktorá bola PS oznámená.

8. 0chrana údajov

 • Osobné údaje PS sprostredkované zákazníkom môžu byť v súlade s právne platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracované výlučne za účelom plnenia zmluvy a po zániku oprávneného dôvodu na ich spracovanie ich treba okamžite vymazať.
 • Vzhľadom na informačnú povinnosť prislúchajúcu PS podľa článkov 13 a 14 Základného nariadenia o ochrane osobných údajov je nutné poukázať na Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa dá stiahnuť na domovskej stránke PS.

9. Voľba práva, miesto jurisdikcie

 • Za všetky spory, ktoré vznikli prostrednícvom alebo bezprostredne z obchodnej činnosti, zodpovedá výlučne príslušný súd vo Viedni.
 • Z hmotného hľadiska je dohodnuté uplatňovanie rakúskeho práva s výslovným vylúčením obchodného práva OSN a medzinárodných kolíznych noriem.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA A DODANIA firmy Probstdorfer Saatzucht GmbH & CoKG

(Verzia október 2019)

 1. Všeobecné podmienky
 • Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, všetok tovar sa dodáva výlučne na základe týchto „Všeobecných obchodných podmienok pre predaj a dodanie“ spoločnosti Probstdorfer Saatzucht GmbH. / ďalej už len PS/
 • Rozporné zmluvné podmienky kupujúceho nie sú pre PS záväzné, a to ani v prípade, že výslovne neodporujú “ Všeobecným obchodným podmienkam“ PS.
 • Prípadná neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto „Všeobecných obchodných a dodacích podmienok“ nemá vplyv na ostatné ustanovenia. Namiesto prípadného neúčinného ustanovenia sa považuje za dohodnuté to, čo je najbližšie tomu, čo je právom dovolené.
 • Rozporné všeobecné podmienky zmluvného partnera nebudú spoločnosťou PS akceptované, s výnimkou tých, ktorých platnosť bola výslovne odsúhlasená zo strany PS.
 1. Zmluvné záväzky
 • Ponuky spoločnosti PS sú nezáväzné a neukladajú kupujúcemu povinnosť prijať zákazku.
 • Objednávky so stanovenými podmienkami dodania sú pre zákazníka rovnako záväzné ako objednávky, ktoré takéto podmienky neobsahujú, okrem prípadu, keď zákazník vznesie voči týmto podmienkam dodania písomnú námietku. Vyššia moc, iná nezavinená právna nemožnosť, zlé úrody alebo iné okolnosti, ktoré neboli pre PS predvídateľné a bránia plneniu zmluvy, oprávňujú PS od zmluvy odstúpiť.

    3. Zmluvné záväzky Plnenie zmluvy, znášanie nebezpečenstva škody, meškanie, balenie

 • Miestom plnenia pre dodanie a platbu je sídlo PS, bez ohľadu na miesto odovzdania. Kupujúci súhlasí s expedíciou tovaru poštou, cestnou alebo železničnou nákladnou dopravou, prípadne s akoukoľvek inou účelnou formou dopravy a nesie náklady spojené s prepravou tovaru.
 • Pokiaľ termíny dodania neboli výslovne dohodnuté so zákazníkom, stanovujú sa podľa obvyklého priebehu obchodu s osivom. Nároky na náhradu škody za oneskorené dodanie sú vylúčené, s výnimkou prípadov, kedy sú právne prípustné.
 • Zásielka na miesto určenia udaného kupujúcim sa realizuje na náklady a nebezpečenstvo škody kupujúceho. Nebezpečenstvo zhoršenia alebo náhodnej straty tovaru prechádza na kupujúceho, akonáhle je tovar odovzdaný zasielateľovi, dopravcovi alebo osobe alebo inštitúcii poverenej vykonaním zásielky, bez ohľadu na dohodnutú cenu za dodanie. (napríklad „CPT“ atď.). To platí aj vtedy, ak spoločnosť PS vykonáva prepravu sama. Prípadné nároky na náhradu škody ostávajú nedotknuté. Pre určenie hmotnosti tovaru je rozhodujúci výsledok váženia zistený PS v deň jeho expedovania. PS nezodpovedá za prípadné zníženie hmotnosti tovaru počas prepravy a to ani v prípade vyplatených zásielok. Poistenie prepravy alebo iné poistenie prepravovaného tovaru sa  uskutočňuje iba na výslovnú objednávku kupujúceho a na jeho účet.
 • V prípade oneskoreného dodania zavineného kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho dňom, kedy bol tovar pripravený na odoslanie. V prípade dohody o dodaní tovaru na vyžiadanie, bude tovar automaticky dodaný najneskôr do troch mesiacov odo dňa jeho vyžiadania.
 • Reklamácia nedodaného alebo neúplného dodania tovaru musí byť podaná písomne ​​okamžite, a to najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia dodacieho listu. V prípade, že zákazník nedostal dodací list, lehota plynie od prijatia faktúry. Porušenie tejto povinnosti neskracuje nárok kupujúceho na reklamáciu, ale môže sa vnímať ako možný dôvod spoluzavinenia škody.
 • Balenia sa započítavajú do ceny spolu s tovarom / brutto za netto/ a nevracajú sa. (licenčné číslo ARA/BONUS)
 1. Platobné podmienky
 • Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH a dopravy. DPH sa riadi podľa daňových sadzieb platných v deň expedovania tovaru. Zmena vymeriavacích pomerov oprávňuje PS k uskutočňovaniu zmien v stanovených cenách.
 • Pokiaľ nie je uzavretá písomná zmluva, ktorá stanovuje inú ako bežnú lehotu splatnosti, dodanie tovaru je splatné ihneď po prijatí faktúry, najneskôr do 14 dní od dátumu jej vystavenia. V prípade omeškania platby zo strany klienta je spoločnosť PS oprávnená účtovať úroky z omeškania vo výške 8% nad aktuálne platnou sadzbou EURIBOR. Prevody sú považované za vykonané až po prijatí platby na účet spoločnosti PS.
 • Zákazník – neplatič je povinný nahradiť všetky procesné a dlhmi zavinené mimoprocesné náklady v súlade s účelom právneho stíhania (napr. poplatky za upomienky, náklady agentúry pre vymáhanie pohľadávok, právne poplatky), pokiaľ sú v primeranom pomere k vymáhanej pohľadávke.
 • Pokiaľ dôjde v čase medzi uzavretím zmluvy a dodaním k zvýšeniu nákladov v dôsledku okolností, za ktoré PS nezodpovedá, ako napríklad k zvýšeniu výrobných a / alebo veľkoobchodných cien, k zvýšeniu mzdových nákladov stanovených zákonom, vyhláškou resp. kolektívnou zmluvou, prípadne k zvýšeniu alebo znovuzavedeniu odvodov napr. na základe klauzúl o zaistení hodnoty, príslušné ceny sa primerane tomu zvýšia.
 • Zákazník nemá právo odvolať sa na § 934 ABGB (odškodnenie v dôsledku zníženia trhovej hodnoty tovaru o viac ako polovicu). Započítanie protipohľadávok do kúpnej ceny je vylúčené, pokiaľ uvedená protipohľadávka právne nesúvisí so záväzkom zákazníka, nebola určená súdom alebo uznaná spoločnosťou PS.
 • V prípade, že jeden zo zmluvných partnerov pozastaví svoje platby alebo ak bol jeho majetok zaistený v exekučnom konaní, ak zahájenie konkurzného konania bolo u neho z dôvodu nedostatku majetku na pokrytie pohľadávky zamietnuté, prípadne sa jeho hospodárske pomery zhoršili do takej miery, že vymáhanie pohľadávky sa javí byť ohrozené, má druhý zmluvný partner právo od zmluvy odstúpiť.
 1. Výhrada vlastníckeho práva
 • Predmet kúpy ostáva až do úplného vykonania platby vo vlastníctve PS. V prípade exekúcie alebo uplatnenia iného nároku na predmet kúpy tretími osobami je zákazník povinný poukázať na vlastnícke právo PS a neodkladne musí PS o tejto skutočnosti informovať. Zákazník nie je oprávnený zriadiť na tovare záložné právo ani zabezpečovací prevod práva.
 • Až do úplneho vykonania platby je zákazník v zmysle príslušných ustanovení oprávnený nakladať s tovarom iba formou jeho predaja v bežnom obchodnom styku za primeranú protislužbu.
 • Zákazník je ďalej povinný poistiť tovar na vlastný a cudzí účet proti požiaru.
 • Pohľadávka vzniknutá z prípadného ďalšieho predaja tovaru prechádza dňom svojho vzniku na PS a to do výšky ešte otvorenej účtovanej sumy na faktúre PS. To isté platí aj pre prípadné nároky vyplývajúce z poistnej zmluvy.
 1. Vady, záruka
 • Tovar je potrebné vždy po jeho prevzatí preveriť. Vady, ktoré je možné zistiť hneď pri jeho prevzatí, je nutné reklamovať najneskôr do 48 hodín. Vady, ktoré sa stanú zjavné neskôr, musia byť reklamované písomne s uvedením bližšej špecifikácie do dvoch pracovných dní po ich zistení. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k podaniu písomnej reklamácie v náležitej právnej forme, zanikajú nároky z vád tovaru a zo záruky. Pri oprávnenej reklamácii má PS právo na vrátenie tovaru alebo na dodanie náhradného tovaru.
 • Nároky na náhradu škody za následné škody spôsobené vadami sú vylúčené, pričom záruka sa obmedzuje výlučne na škody, ktoré vzniknú na predmete predaja, ako aj na úmyselné alebo hrubo nedbanlivé správanie. V každom prípade je záruka ohraničená výškou vypočítanej ceny za príslušný tovar. To isté platí aj v prípade dodania iného ako objednaného tovaru.
 • Ustanovenia príslušného zákona a iných právnych predpisov, ktoré upravujú nároky z vád tovaru, sú vylúčené. Zákazník je povinný dohodnúť vylúčenie týchto nárokov aj so svojimi ďalšími zmluvnými partnermi a zároveň uložiť týmto povinnosť postarať sa o to, aby bolo toto vylúčenie následne zakotvené v zmluvách s inými obchodnými partnermi.
 • Zákazník musí PS bezodkladne informovať o akomkoľvek poškodení, ktoré zistí v dôsledku dodania tovaru spoločnosťou PS, zvlášť vtedy, keď je vyzvaný tretími osobami k náhrade škody.
 • Žiadosť o informácie, poskytnutie záruky alebo náhrady sa uplatňujú písomnou formu s presnou špecifikáciou škôd, uvedením skutkovej podstaty opodstatňujúcej reklamáciu a dokladom o tom, že dodaný tovar pochádza zo spoločnosti PS.
 • Započítanie pohľadávok a zadržiavanie platieb kvôli reklamácii je vylúčené.
 1. Oznámenia
 • Zákazník musí PS neodkladne oznámiť každú zmenu svojej adresy. V opačnom prípade sa všetky písomné oznámenia PS odoslané poštou pokladajú za doručené, za predpokladu, že boli odoslané na poslednú adresu, ktorá bola PS oznámená.
 1. Ochrana dát
 • Uzavretím zmluvy zákazník súhlasí s poskytovaním informácií zo strany PS vo forme elektronickej reklamy z oblasti poľnohospodárstva. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať. V súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov sa odvolanie tohto súhlasu nedotýka právneho spracovania jeho osobných údajov.
 • Osobné údaje PS sprostredkované zákazníkovi môžu byť v súlade s práve platnými predpismi o ochrane osobných údajov spracované výlučne za účelom plnenia zmluvy. Po zániku oprávneného dôvodu na ich spracovanie je potrebné ich okamžite vymazať.
 • Vzhľadom na informačnú povinnosť PS podľa článkov 13 a 14 Základného nariadenia o ochrane osobných údajov je nutné poukázať na Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa dá stiahnuť na domovskej stránke PS.
 1. Voľba práva, miesto jurisdikcie
 • Za všetky spory, ktoré vznikli prostrednícvom alebo bezprostredne z obchodnej činnosti, zodpovedá výlučne príslušný súd vo Viedni.
 • Z hmotného hľadiska je dohodnuté uplatňovanie rakúskeho práva s výslovným vylúčením obchodného práva OSN a medzinárodných kolíznych noriem.